polski    |    english    |    deutsch  
Kancelaria:
Kancelaria
Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi w obszarze finansów przedsiębiorstw.
czytaj więcej
Uprawnienia i kompetencje
Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga jest uprawniona do badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw; uprawnienia nr 3243 nadane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
czytaj więcej
Bezpieczeństwo usług
Bezpieczeństwo usług

  • Kancelaria posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna biegłego rewidenta za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz podczas wykonywania czynności biegłego rewidenta.

  • Odpowiedzialność za świadczenie usług na rzecz Klientów Kancelarii ponosi biegły rewident posiadający udokumentowane kwalifikacje. Nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez biegłych rewidentów sprawuje samorząd biegłych rewidentów - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.

  • Wykonywanie zawodu biegłego rewidenta jest szczegółowo uregulowane w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, aktach wykonawczych do ustawy oraz w aktach prawnych wydanych przez organy samorządowe.

  • Biegły rewident ma obowiązek świadczyć usługi zawodowe w poczuciu odpowiedzialności, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, wiedzą fachową, z całą rzetelnością i starannością stosownie do przepisów prawa i norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, kierując się w swoim postępowaniu bezstronnością i niezawisłością oraz nie ujawniając osobom trzecim informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług.

  • Biegły rewident jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.
Polecamy:
Polska – tu warto inwestować
Polska jest największym państwem Europy Środkowej i jednym z największych krajów – członków Unii Europejskiej.
czytaj więcej
Kontakt
Poznań
ul. Władysława Nehringa 8/1
60-247 Poznań
tel./fax: 0-61 677 43 75
tel. 0 664 979 686

Śrem
Plac 20 Października 31
63-100 Śrem
tel./fax: 0-61 283 01 34

e-mail: kancelaria@kancelaria-mj.pl
www: www.kancelaria-mj.pl
Firma Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga podpisała umowę na realizację 1 etapu działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt będzie współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.