polski    |    english    |    deutsch  
Zakres działalności:
Audyt
Mamy bogate, kilkuletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm różnej wielkości i z różnorodnych sektorów gospodarki.
czytaj więcej
Prowadzenie ksiąg
Właściwa polityka rachunkowa pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących funkcjonowania i rozwijania przedsiębiorstwa.
czytaj więcej
Nadzór nad księgami
Sprawdzanie poprawności prac księgowych prowadzimy w siedzibie Państwa firmy i z wykorzystaniem Państwa systemu komputerowego.
czytaj więcej
Doradztwo finansowe
Kontrolowanie stanu finansów to jeden z warunków właściwego funkcjonowania firmy, niewystarczający jednak, by przedsiębiorstwo mogło się dynamicznie rozwijać.
czytaj więcej
Doradztwo gospodarcze
Wątpliwości i problemy dotyczące przedsięwzięć biznesowych mogą pojawić się zarówno na samym początku prowadzenia działalności, jak i w długo i dobrze prosperujących przedsiębiorstwach.
czytaj więcej
Doradztwo podatkowe
Opodatkowanie obejmuje niemal każdy element prowadzonej działalności, a znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego oraz realiów rynku.
czytaj więcej
Doradztwo prawne
Aby zapewnić Państwu wszechstronną pomoc związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i biznesowej, oferujemy także wsparcie prawne.
czytaj więcej
Szkolenia
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej i pozostałych pracowników jest dziś nierozłączną częścią rozwoju organizacji i wzmacniania jej pozycji na rynku.
czytaj więcej
Prowadzenie ksiąg

Właściwa polityka rachunkowa pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących funkcjonowania i rozwijania przedsiębiorstwa. Dlatego księgi naszych Klientów prowadzimy wyjątkowo rzetelnie i sumiennie. Aby zapewnić Państwu gwarancję prawidłowego prowadzenia księgowości Państwa firmy, na bieżąco monitorujemy wszelkie zmiany w przepisach prawno-podatkowych dotyczących rodzaju i formy Państwa działalności. Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie i informujemy o aktualnym stanie finansów.


Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • księgowość finansowa w pełnym zakresie
 • sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • informacja dodatkowa.
 • księgowość podatkowa
  • ewidencja VAT,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań statystycznych.
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczenie umorzenia zgodnie z opracowanym planem amortyzacji

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • księgowanie operacji gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych z jednoczesną weryfikacją dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • prowadzenie analityki do zapisów w księdze przychodów i rozchodów,
 • opracowywanie pełnej dokumentacji sprawozdawczej miesięcznej, kwartalnej i rocznej.

Rachunkowość dla celów zarządczych
 • raportowanie według wymogów klienta (realizacja budżetów, analiza rozrachunków, itp.), w tym opracowywanie informacji, raportów i analiz na użytek wewnętrzny,
 • opracowywanie dodatkowych sprawozdań i analiz dla instytucji finansowych współpracujących z Państwem tj. dla banków, ubezpieczycieli i leasingodawców, a także w celu ubiegania się o krajowe i zagraniczne środki pomocowe

Płace i kadry
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie rozliczeń oraz sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,
 • kartoteki wynagrodzeń, dokumentacja kadrowa, akta osobowe,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej.

Administracja finansowa
 • kontakty w imieniu klienta z urzędami skarbowymi i ZUS,
 • sporządzanie i wysyłka wezwań do zapłaty i not odsetkowych,
 • inne prace związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych wykonywane w imieniu Klienta.

Pozostałe usługi
 • opracowanie lub aktualizacja zasad (polityki) rachunkowości,
 • tworzenie lub doskonalenie dokumentacji księgowej (zakładowe plany kont, instrukcje obiegu dokumentów, instrukcje kosztowe, dokumentacje likwidacyjne),
 • inwentaryzacja składników majątku,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych.


Podmiotom, które zamierzają po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 24a ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zapewniamy kompleksowe doradztwo oraz pomoc (przede wszystkim sporządzenie bilansu otwarcia) przy zmianie zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych i przejściu z KPiR na księgi rachunkowe.


W przypadku zainteresowania naszymi usługami prosimy o wypełnienie Karty Klienta, co pozwoli nam na poznanie działalności Państwa przedsiębiorstwa i przygotowanie oferty cenowej.
Polecamy:
Polska – tu warto inwestować
Polska jest największym państwem Europy Środkowej i jednym z największych krajów – członków Unii Europejskiej.
czytaj więcej
Kontakt
Poznań
ul. Władysława Nehringa 8/1
60-247 Poznań
tel./fax: 0-61 677 43 75
tel. 0 664 979 686

Śrem
Plac 20 Października 31
63-100 Śrem
tel./fax: 0-61 283 01 34

e-mail: kancelaria@kancelaria-mj.pl
www: www.kancelaria-mj.pl